• ثبت‌نام

  • ورود

راهنمای اعتبارات

برای دستیابی به سطوح بالاتر وب‌سایت پرسش و پاسخ نیاز به اعتبار دارید. اعتبارات در وب‌سایت از دو طریق قابل کسب است.
نوع اول کسب اعتبار از طریق مدیریت مطالب وب‌سایت پرسش و پاسخ به دست می‌آید. این اعتبارات به شکل زیر هستند.
نوع دوم کسب اعتبار از طریق شارژ مالی امکان‌پذیر است. این گزینه هنوز در وب‌سایت آماده‌سازی نشده است