نرخ پذیرش

افزونه‌ی نرخ پذیرش درصد نسبت پاسخ‌های انتخاب شده به همه‌ی پرسش‌های طرح شده‌ی یک کاربر را نشان می‌دهد.