هشدار طرح پرسش

این افزونه برای کلیدواژه‌هایی که شما تعیین کنید، یک هشدار در نظر می‌گیرد. هنگامی که کاربر یکی از این کلیدواژه‌ها را در عنوان پرسش وارد کند، هشدار مربوط به آن کلیدواژه نشان داده می‌شود.