ایمیل ناهم‌زمان

این افزونه برای استفاده در افزونه‌های دیگر طراحی شده است. برای هر فعالیتی که در وب‌سایت انجام می‌شود، می‌توان یک ایمیل اطلاع‌رسانی ساخت و در صف ارسال قرار داد.