عناوین و نشانه‌ها

افزونه‌ی عناوین، بر مبنای فعالیت کاربران در وب‌سایت، عناوین مختلفی را به کاربران اهدا می‌کند که تا حدی بیان‌گر نحوه‌ی فعالیت آن‌ها در وب‌سایت است. عناوینی مانند پرسشگر، روشن‌بین و غیره. تمامی عناوین و امتیازها قابل تغییر هستند.