تایید خروج

این افزونه هنگام بستن صفحه‌ی طرح پرسش فعال می‌شود و در صورتی که متنی در قسمت پرسش وارد شده باشد، هشداری صادر می‌کند مبنی بر این که متن شما ذخیره نشده است.