اطلاع‌رسانی با ایمیل

ارسال اطلاع‌رسانی برای مطالب جدید را توسط ایمیل برای کاربران خاص فعال می‌کند. مثلاً می‌توانید اطلاع‌رسانی از پرسش‌های جدید را برای حرفه‌ای‌ها فعال می‌کند.