تگ‌های تخصصی

افزونه‌ی تگ‌های تخصصی یک صفحه برای شما ایجاد می‌کند که در آن هر کاربر، ده تگ برتری را که در آن بیشترین پاسخ انتخاب شده را دارد، مشاهده می‌کند.