فیلدهای بیشتر پرسش

این افزونه، به شما اجازه می‌دهد تعدادی فیلد اضافه برای قرار گرفتن در فرم پرسش تعریف کنید. نوع این فیلدها می‌تواند textbox، select، radiobutton و checkbox باشد.