پرسش قبلی و بعدی

توسط افزونه‌ی پرسش بعدی و قبلی دو پیوند در بالا یا پایین صفحه‌ی پرسش قرار می‌گیرد که به پرسش قبلی و بعدی در وب‌سایت رجوع می‌کند.