پرسش تصادفی

افزونه‌ی پرسش تصادفی یک ابزارک ساده است که تعدادی پرسش را به صورت تصادفی در قسمتی از وب‌سایت نمایش می‌دهد.