فیدخوان

فیدخوان یک ابزارک ساده است که مطالب یک فید را خوانده و در قسمتی از صفحه قرار می‌دهد.