مختصرنویسی

توسط افزونه‌ی مختصرنویسی می‌توانید کدهای جایگزین برای متن‌های مشخص تولید کنید تا در ارسال یک مطلب مورد استفاده قرار گیرد.