ساخت زیرمنو

توسط این افزونه می‌توانید زیر منوی اصلی، برای هر کدام از موارد، یک زیرمنو بسازید که به صفحه‌های مختلف پیوند می‌خورد.