ابر تگ

این ابزارک یک ابر تگ معمولی به وب‌سایت اضافه می‌کند که تگ‌های پرکاربرد وب‌سایت را نمایش می‌دهد.